ActiVpluS Privacybeleid

Uw tevredenheid staat voor ons steeds centraal. Om u een aanbod aan activiteiten en informatie te kunnen bieden dat echt iets voor u betekent, verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarbij staat het respect voor uw privacy centraal. En daarom stelden we dit Privacycharter op. Want we willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het bestuur van ActiVpluS Tervuren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “ActiVpluS”).

Met dit Privacycharter willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor ActiVpluS verantwoordelijk is.

 1. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen, gebruiken of bewaren ervan.

ActiVpluS verwerkt persoonsgegevens van onder andere U en uw partner.
ActiVpluS ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kan gaan om:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, identiteitskaart, rijksregisternummer,

 • Financiële identificatiegegevens zoals uw bankrekeningnummer.

 • Contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Om uw gegevens te kunnen verwerken, vraagt ActiVpluS uw toestemming of baseert zij zich op één van de andere rechtsgronden (zie punt 6).

 • Uw gegevens kunnen enkel worden verwerkt door de bestuursleden voor zover zij belast zijn met één of meer taken die met het voorgaande verband houden en door eventuele derden waarvan de tussenkomst noodzakelijk is bij de uitvoering van voormelde taken.

 • Publieke gegevens.

 1. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens onder meer wanneer:

 • U lid wordt.

 • U contact met ons opneemt.

 1. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het sluiten, beheren en uitvoeren van onze activiteiten.

 • Het beheer van ledenrelatie.

 • Het voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn

 • Direct marketing: om u gepersonaliseerde aanverwante informatie te bezorgen.

ActiVpluS Tervuren verwerkt voor haar directe werking geen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 1. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

De regelgeving met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op natuurlijke personen, niet op rechtspersonen.

 • Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval maken wij een grondige afweging tussen ons gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy.

 • De gerechtvaardigde belangen waarop ActiVpluS Tervuren  zich beroept zijn bijvoorbeeld:

  • De evaluatie van onze activiteiten;

  • Het aanbieden van activiteiten die het nauwst mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens;

  • Het verbeteren van processen en applicaties;

 1. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1 Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die verwerkt worden door ActiVpluS Tervuren en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.

8.2 Recht op rectificatie

Indien bepaalde gegevens volgens u incorrect, onvolledig of niet toepasbaar zijn kan u ons vragen deze recht te zetten of aan te vullen door:

 • Contact op te nemen met uw ActiVpluS bestuurslid(leden);

 • Een mail te versturen naar info@www.activplus.be;

8.3 Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kunt u vragen uw persoonsgegevens te wissen. Let wel dat gegevens niet gewist kunnen worden indien er bijvoorbeeld een wettelijke grond is die ons verplicht deze gegevens bij te houden. 

8.4 Recht op de beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

8.5 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

8.7 Recht in geval van volledig automatisch verwerken van uw persoonsgegevens waaronder profilering

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden bijgehouden, heeft het recht om niet te worden onderwor­pen aan een volledig geautomatiseerde besluit­vorming. Dit recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren, 2) wettelijk is toege­staan of 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestem­ming.

8.8 Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met ons op het volgende adres: GDPR RT30, Karel Rogier Plein 11, 1210 Brussel of per e-mail privacy@belins.be (met in beide gevallen een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart).

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te Brussel; of telefonisch op het nummer +32 22744800 of per e-mail naar  commission@privacycommission.be.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit hangt af van het soort persoonsgegevens, en de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.

 1. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen informeren over wijzigingen aan het Privacycharter.

U vindt de meest recente versie van het Privacycharter terug https://www.activplus.be